„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż
Gmina Żary o statusie miejskim pozyskała grant w projekcie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” Grant ma być wykorzystany na
sfinansowanie zatrudnienia ASPE w Szkole Podstawowej nr 1, nr 5, nr 8 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 3. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:
 przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ wskrócie ASPE]
 wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
 opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
 przygotowania pierwszej grupy ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą
Okres realizacji projektu 13.10.2022 roku do 10.08.2023 roku.
Wysokość dofinansowania wynosi 127 650,80 złotych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa

2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty


Skip to content