Regulamin przedszkola

Opracowany na podstawie Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach
zaopiniowany przez Radę Rodziców i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2012r.

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2

Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.

§ 3

Przedszkole jest czynne w godzinach: 06 30 – 16 00. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik 3 do niniejszego regulaminu.
Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 06 30 – 08 00. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
W godzinach: 08 00 – 13 00 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Dzieci odbiera się w godzinach: 13 00 – 16 00

§ 4

Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.

§ 5

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

§ 6

Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

§ 7

W przedszkolu funkcjonuje procedura przyprowadzania i odbierania dzieci załącznik 1.

II. PRAWA DZIECI

§ 7

Dzieci mają prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
 • Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 • Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
 • Poszanowania godności osobistej.
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 • Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 • Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.


III. OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8

Dzieci zobowiązane są do:

 • Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 • Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 • Szanowania wytworów innych dzieci.
 • Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 • Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 • Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 • Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 • Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 • Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.


IV. PRAWA RODZICÓW

§ 9

Rodzice mają prawo do:

 • Poznania treści statutu przedszkola.
 • Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
 • Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 • Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 • Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 • Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
 • Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
 • Współuczestniczenia w życiu przedszkola.


V. OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 10

Rodzice zobowiązani są do:

 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 • Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad zawartych w załączniku 2.
 • Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
 • Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 • Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 • Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 11

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkolai Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.

§ 12

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Skip to content