ZAŁOŻENIA

KONCEPCJI PRACY  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŻARACH

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach   jest jednym z dokumentów opracowywanych samodzielnie przez zespół nauczycielski. Ma charakter wieloletniego planu działań przedszkola i stanowi drogowskaz, swojego rodzaju mapę kierunkującą działania dyrektora, nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Jest konstrukcją, na której opiera się planowanie oddziaływań przedszkola na krótsze okresy – roczne, miesięczne, tygodniowe.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach   została zaprojektowana w oparciu o  ewaluację Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 opracowaną na lata 2015-2019 ,  aktualne informacje o działalności placówki, diagnozę stanu przedszkola i warunków jego funkcjonowania, analizę środowiska lokalnego, potrzeb edukacyjnych dzieci , rodziców, oczekiwań i wyzwań cywilizacyjnych.

Zaprojektowana przez zespół nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 3  im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach   oraz przedstawicieli Rady Rodziców  Koncepcja Pracy Przedszkola zawiera cele strategiczne  oraz cele szczegółowe do realizacji w kolejnych latach.

Dokument ma charakter otwarty, możliwe jest dokonywanie modyfikacji i zmian wynikających z potrzeb, nowych oczekiwań podmiotów edukacyjnych, nowych wyzwań i kierunków w edukacji najmłodszych.

I. CELE STRATEGICZNE KONCEPCJI

 1. Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
 2. Przedszkole tworzy warunki do wychowania optymistów- ludzi potrafiących dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań  i otwarcie słuchać głosów innych ludzi.
 3. W przedszkolu wdrażane są innowacyjne działania, programy autorskie, alternatywne metody pracy z dziećmi wspomagające  i wspierające rozwój.
 4. Przedszkole promuje zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie  z sobą i środowiskiem.

II. REALIZATORZY KONCEPCJI

 1. Nauczyciele przedszkola:
  • mgr Joanna Bielska
  • mgr Beata Słowińska
  • Weronika Olejnik
  • Alina Kasperska
  • mgr Elżbieta Ostrowska
  • mgr Iwon Piasecka
  • mgr Beata Szumańska
  • mgr Inez Tofil
  • mgr Kamila Urbańska
  • Patrycja Wilkowska
  • mgr Ewa Wawrzyniak
 2. dyrektor przedszkola

         – dyrektor mgr Anna Czarnecka

III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Dyrektor i wszyscy nauczyciele  Miejskiego Przedszkola nr 3im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach

IV. SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA

Uszczegółowienie zapisów i realizacji celów strategicznych Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach  znajduje się  w rocznych planach pracy ujętych w formie konkretnych zadań  do wykonania .  

V. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI  – KRYTERIA  SUKCESU

 • Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • Zwiększenie integracji rodziny  z przedszkolem,
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola , dobra opinia  o działalności przedszkola,
 • Zacieśnienie współpracy  z instytucjami wspomagającymi przedszkole ,
 • Upowszechnianie wiedzy  o działalności przedszkola w środowisku – promocja,
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia
Skip to content