Opłaty za Przedszkole

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Opłaty za przedszkole naliczane są zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim.

§ 1. Przedszkole zobowiązuje się do:

 • bezpłatnego realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty w godzinach 08 00 – 13 00 (do 5 godzin dziennie), bez korzystania z wyżywienia;
 • odpłatnego prowadzenia zajęć w zakresie opieki, kształcenia i wychowania wykraczających poza czas wskazany w pkt 1 realizacji podstawy programowej (w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie);
 • organizowania opieki i edukacji dziecka przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • sprawowania opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego wieku, potrzeb oraz możliwości przedszkola, w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • objęcia dziecka/dzieci wymagających dodatkowego wsparcia, pomocą specjalistyczną;
 • wspomagania wychowawczej roli rodziny;
 • odpłatnego świadczenia w zakresie wyżywienia według ustalonej stawki żywieniowej.

OPŁATY PODSTAWOWE

§ 2. Miesięczna opłata za korzystanie ze świadczeń Przedszkola składa się z dwóch składników:

 • opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – według stawki za godzinę w wysokości 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określoną na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę nalicza się za czas zadeklarowany przez rodziców/opiekunów pomniejszony o czas realizacji podstawy programowej. Opłata, o której mowa nie obejmuje kosztów innych zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek lub za zgodą Rodziców. Zajęcia te opłacane są dodatkowo w sposób ustalony w Przedszkolu.
 • opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu – zależna jest od ilości posiłków, z których dziecko korzysta. Opłatę oblicza się wg obowiązującej w Przedszkolu stawki żywieniowej wynosi 12 zł za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek ).

§ 3. W przypadku gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za świadczenia wskazane w §2 ust. 1, wynosi50 % kwoty ustalonej w przypadku drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Podstawą obniżenia opłaty są dokumenty potwierdzające nabycie prawa do 50% ulgi.

OPŁATY DODATKOWE

Składka na fundusz Rady Rodziców – dobrowolna kwota zadeklarowana przez rodziców.

DODATKOWE INFORMACJE

Umożliwiamy regulowanie opłat w formie:

 • wpłata na wskazany rachunek bankowy przedszkola,


Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu, gdyż Rada Rodziców nie posiada konta, na które można wnosić opłatę.

Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.

ZASADY REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI

 • Rodzice/prawni opiekunowie deklarują wybór formy płatności.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali wpłatę gotówki w przedszkolu wnoszą ją w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 • Przy wyborze innych form płatności niż opłata wnoszona w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są, dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola w wyznaczonym terminie. W przypadku braku dokonania wpłaty, księgowane są one jako zaległość od których naliczane są ustawowe odsetki. ( w późniejszym terminie)

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

 • Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
 • Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w postaci odpisu w następnym miesiącu po podliczeniu frekwencji.

§ 4. W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie trwania miesiąca, Rodzic/Opiekun prawny dziecka wnosi opłatę miesięczną, o której mowa w § 2 ust. 1 wraz z opłatą za korzystanie z wyżywienia, o której mowa w §2 ust. 2 w wysokości proporcjonalnej.

§ 5. W przypadku odbioru dziecka po godzinach zadeklarowanych, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty za każdą ponadplanową, rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 2 ust. 1

Skip to content