MODEL ABSOLWENTA

Miejskiego Przedszkola  3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach   

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej jest przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywne, dociekliwe i ambitne. Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności, pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

NASZ ABSOLWENT JEST :  

 • Otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi
 • Wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości
 • Odpowiednio przygotowany do podjęcia nauki w szkole
 • Odpowiedzialny za swoje zachowanie
 • Aktywny, dociekliwy i kreatywny

NASZ ABSOLWENT ZNA : 

 • Swoje miejsce w świecie- jestem Polakiem, mieszkam  w Polsce, mówię po polsku
 • Symbole narodowe i szanuje je
 • Swoje zalety i mocne strony

NASZ ABSOLWENT UMIE : 

 • Akceptować siebie i innych
 • Komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Obcować ze sztuką – teatrem, muzyką, plastyką, tańcem
 • Dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
 • Być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska
 • Okazywać pomoc słabszym, młodszym, starszym i niepełnosprawnym

 Model absolwenta opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia.23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego wszystkich typów szkól – Dz. U. z dn.15.01.2009 r. nr 4 poz.17

Skip to content