RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach

 1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem:

Dyrektor mgr Anna Czarnecka 

Numer telefonu: 68 479 4313

Adres email: przedszkole@zary.net

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40

Adres email: iod@odoplus.pl

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Są to między innymi:

Przetwarzanie danych osobowych może również odbywać się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ustawa prawo oświatowe:
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290);

Ustawa o systemie oświaty
o systemie oświaty

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

(Dz. U. poz. 1646)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób

 1. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?

Z uwagi na fakt, iż jesteśmy przedszkolem musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy publicznej celem realizacji obowiązków prawnych
  Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:
 • uprawnieni pracownicy naszej placówki,
 • uprawnieni pracownicy organu prowadzącego szkołę tj. Urzędu Miejskiego w Żarach
 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
 2. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

 1. Jakie są Twoje prawa?
 • W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty przez okres edukacji dziecka w naszej placówce.
 • W przypadku danych osobowych przekazanych nam na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Skip to content